CẢI TẠO NHÀ HÀNG PATAKKA - PATAKKA renovation

  • Mã dự án Patakka restaurant
  • Thời gian 2022

Thank you Aneesh and Sunny for your trust !
Patakka restaurant renovation done by 9x Design