Cải tạo nhà hàng The Nourish - The Nourish renovation

  • Mã dự án The Nourish Eatery
  • Địa chỉ Hội An
  • Thời gian 2023
  • Thiết kế The Nourish Eatery and Cafe renovation

Cải tạo nhà hàng The Nourish - Hội An, hoàn thành năm 2023
The Nourish Eatery and Cafe renovation by 9x Design