Diner 66 Design - Thiết kế nhà hàng Diner 66 - Nguyễn Văn Thoại

  • Mã dự án Diner 66
  • Địa chỉ Nguyen Van Thoai St., Da Nang city
  • Thời gian 2022
  • Thiết kế Duyen, Nam

DINER 66 DESIGN - THIẾT KẾ NHÀ HÀNG DINER 66
Location: Nguyen Van Thoai St., Da Nang city
Architect in charge: Duyen, Nam