Sơn Hải Coffee shop

  • Mã dự án Sơn Hải coffee shop

Sơn Hải coffee shop
Address: 40 Nguyen Huu Tho
Finished in early 2024