Thi công Kong 72 - Hongkie's

  • Mã dự án Kong 72 - Hongkie's
  • Địa chỉ Mỹ Đa Đông 12, Đà Nẵng
  • Thời gian 2023
  • Thiết kế Thiết kế và thi công